کاربرد تابع AND در اکسل

تابع AND یکی ازتوابع منطقی (logical function) اکسل می باشد که از آن برای بررسی چند شرط به صورت همزمان استفاده می شود. درصورتی که تمامی شرط ها برقرار باشد خروجی تابع AND مقدار TRUE و اگر حداقل یکی از شرط ها برقرار نباشد خروجی تابع مقدار FALSE خواهد بود. تابع AND را می توان […]

بیشتر بخوانید