Skip to main content

کاربرد تابع AND در اکسل

تابع AND یکی ازتوابع منطقی (logical function) اکسل می باشد که از آن برای بررسی چند شرط به صورت همزمان استفاده می شود. درصورتی که تمامی شرط ها برقرار باشد خروجی تابع AND مقدار TRUE و اگر حداقل یکی از شرط ها برقرار نباشد خروجی تابع مقدار FALSE خواهد بود. تابع AND را می توان […]

بیشتر بخوانید

کاربرد تابع IF در اکسل

زمانی که بخواهیم عملی در صورت برقرار بودن یا نبودن شرایط خاصی انجام پذیرد از تابع IF استفاده می شود. برای مثال در صورتی که میزان فروش کارمندی از 20 میلیون بیشتر باشد،15 درصد و اگر کمتر باشد 10 درصد پاداش تعلق بگیرد. برای بررسی شرط های بیشتر می توان تابع IF را با توابع منطقی همچون AND و OR ترکیب نموده و یا از شرط های تودرتو (Nested IF) یا چندگانه استفاده کرد.

بیشتر بخوانید

کاربرد تابع IFERROR در اکسل

از تابع IFERROR برای کنترل خطاها در اکسل استفاده می شود. با تابع IFERROR می توانید برای توابع یا فرمول های مورد استفاده در صورتی که منجر به خطا می شوند، یک مقدار(تابع یا فرمول) جایگزین تعیین نمایید.

بیشتر بخوانید