Skip to main content

ارزیابی اوزان شاخص ها در اکسل – روش آنتروپی

روش آنتروپی هر مساله ای که که فرد تصمیم گیرنده با آن مواجه است، ممکن است دارای چندین شاخص باشد. بنابراین دانستن اهمیت نسبی شاخص ها ضرورت دارد. از این رو به هر شاخص، یک وزن داده می شود، به گونه ای که مجموع اوزان شاخص ها برابر یک باشد. این وزن ها، اهمیت نسبی […]

بیشتر بخوانید