کاربرد تابع AVERAGE در اکسل

از تابع AVERAGE برای محاسبه میانگین حسابی استفاده می شود. این تابع تا 255 آرگومان را پشتیبانی می کند، آرگومان ها می توانند اعداد، یک یا چند سلول، یک یا چند محدوده و یا محدوده نام گذاری شده (Named Range) باشد.

بیشتر بخوانید