Skip to main content

کاربرد تابع AVERAGE در اکسل

از تابع AVERAGE برای محاسبه میانگین حسابی استفاده می شود. این تابع تا 255 آرگومان را پشتیبانی می کند، آرگومان ها می توانند اعداد، یک یا چند سلول، یک یا چند محدوده و یا محدوده نام گذاری شده (Named Range) باشد.

بیشتر بخوانید

کاربرد تابع TRIM در اکسل

از تابع TRIM برای حذف فضاهای خالی (Space) اضافی در ابتدا و انتهای کلمات استفاده می شود. به طور معمول در متن، هر دو کلمه با یک فاصله (Space) از هم جدا می شوند، در صورتی که بیش یک فاصله ایجاد شده باشد تابع TRIM آن ها را حذف خواهد کرد. این تابع بخصوص زمانی که اطلاعات را از منابع دیگر به اکسل وارد می کنید و Space های اضافی ناخواسته ایجاد می شوند، کاربرد زیادی دارد.

بیشتر بخوانید

شمارش تعداد کلمات در متن با اکسل

تعداد کلمات موجود در یک متن برابر با تعداد فاصله های (Space) بین کلمات در متن بعلاوه 1 خواهد بود. برای شمارش تعداد کلمات موجود در یک متن، از ترکیب توابع متنی LEN ، SUBSTITUTE و TRIM استفاده می شود.

بیشتر بخوانید

کاربرد تابع IF در اکسل

زمانی که بخواهیم عملی در صورت برقرار بودن یا نبودن شرایط خاصی انجام پذیرد از تابع IF استفاده می شود. برای مثال در صورتی که میزان فروش کارمندی از 20 میلیون بیشتر باشد،15 درصد و اگر کمتر باشد 10 درصد پاداش تعلق بگیرد. برای بررسی شرط های بیشتر می توان تابع IF را با توابع منطقی همچون AND و OR ترکیب نموده و یا از شرط های تودرتو (Nested IF) یا چندگانه استفاده کرد.

بیشتر بخوانید

کاربرد وایدکارد (Wildcards) در اکسل

وایدکارد ها (Wildcards) کاراکترهایی هستن که قابلیت های خاصی را به توابع هنگام کار با مقادیر متنی می دهند. در اکسل تنها از 3 کاراکتر (? * ~) در فرمول ها می توان استفاده نمود و تنها برای مقادیر متنی به کار می روند.

بیشتر بخوانید