Skip to main content

کاربرد تابع MATCH در اکسل

از تابع MATCH برای تعیین موقعیت یک عبارت (حروف،کلمه، اعداد و …) در یک سطر، ستون و یا یک جدول استفاده می شود. با این تابع می توان موقعیت مقدار مورد نظر و یا مقادیر نزدیک به مقدار مورد نظر را به دست آورد. همچنین از ویلدکارد(wildcards) * و ? نیز پشتیبانی می کند. با ترکیب این تابع با تابع INDEX می توان خود مقادیر را نیز به دست آورد.

بیشتر بخوانید

کاربرد تابع INDEX در اکسل

از تابع INDEX برای نمایش مقادیر یک سلول در یک محدوده مشخص با تعیین شماره سطر و ستون سلول موردنظر استفاده می شود. برای مثال جهت نمایش مقدار سلول واقع در سطر سوم و ستون دوم یک جدول (یا محدوده) از این تابع استفاده می شود. تابع INDEX به دو صورت استفاده می شود 1- زمانی که تنها با یک محدوده سروکار داریم و 2- زمانی بیش از یک محدوده در اختیار داریم.

بیشتر بخوانید

کاربرد تابع IFERROR در اکسل

از تابع IFERROR برای کنترل خطاها در اکسل استفاده می شود. با تابع IFERROR می توانید برای توابع یا فرمول های مورد استفاده در صورتی که منجر به خطا می شوند، یک مقدار(تابع یا فرمول) جایگزین تعیین نمایید.

بیشتر بخوانید

استخراج مقادیر واحد از یک محدوده در اکسل

فرض کنید مسئول  ثبت اسامی افرادی هستید که به شرکت شما در یک روز خاص مراجعه می کنند و باید در پایان روز لیست افراد مراجعه کننده را به مدیر شرکت ارائه دهید. از آنجا که در طول روز ممکن افرادی چندین بار به شرکت رفت و آمد داشته باشند لذا اسامی تکراری نیز در لیست وجود […]

بیشتر بخوانید