کاربرد تابع COUNTIF در اکسل

از تابع COUNTIF برای شمارش مقادیر یک محدوده با در نظر گرفتن یک شرط استفاده می شود. از این تابع می توان برای شمارش مقادیری همچون تاریخ،اعداد،متن و .. که شرایط خاصی دارند استفاده کرد. تابع COUNTIF از عملگرهای منطقی (logical operators) >,<,<>,= و ویلدکارد (wildcards)* و ? نیز پشتیبانی می کند.

بیشتر بخوانید