Skip to main content

کاربرد تابع IFERROR در اکسل

از تابع IFERROR برای کنترل خطاها در اکسل استفاده می شود. با تابع IFERROR می توانید برای توابع یا فرمول های مورد استفاده در صورتی که منجر به خطا می شوند، یک مقدار(تابع یا فرمول) جایگزین تعیین نمایید.

بیشتر بخوانید

استخراج مقادیر واحد از یک محدوده در اکسل

فرض کنید مسئول  ثبت اسامی افرادی هستید که به شرکت شما در یک روز خاص مراجعه می کنند و باید در پایان روز لیست افراد مراجعه کننده را به مدیر شرکت ارائه دهید. از آنجا که در طول روز ممکن افرادی چندین بار به شرکت رفت و آمد داشته باشند لذا اسامی تکراری نیز در لیست وجود […]

بیشتر بخوانید