Skip to main content

کاربرد تابع INDEX در اکسل

از تابع INDEX برای نمایش مقادیر یک سلول در یک محدوده مشخص با تعیین شماره سطر و ستون سلول موردنظر استفاده می شود. برای مثال جهت نمایش مقدار سلول واقع در سطر سوم و ستون دوم یک جدول (یا محدوده) از این تابع استفاده می شود. تابع INDEX به دو صورت استفاده می شود 1- زمانی که تنها با یک محدوده سروکار داریم و 2- زمانی بیش از یک محدوده در اختیار داریم.

بیشتر بخوانید

استخراج مقادیر واحد از یک محدوده در اکسل

فرض کنید مسئول  ثبت اسامی افرادی هستید که به شرکت شما در یک روز خاص مراجعه می کنند و باید در پایان روز لیست افراد مراجعه کننده را به مدیر شرکت ارائه دهید. از آنجا که در طول روز ممکن افرادی چندین بار به شرکت رفت و آمد داشته باشند لذا اسامی تکراری نیز در لیست وجود […]

بیشتر بخوانید