Skip to main content

شمارش تعداد کلمات در متن با اکسل

تعداد کلمات موجود در یک متن برابر با تعداد فاصله های (Space) بین کلمات در متن بعلاوه 1 خواهد بود. برای شمارش تعداد کلمات موجود در یک متن، از ترکیب توابع متنی LEN ، SUBSTITUTE و TRIM استفاده می شود.

بیشتر بخوانید

شمارش تعداد کارکتر خاص در متن با اکسل

تعداد هر کاراکتر خاص در متن برابر با تعداد کل کاراکترهای متن منهای تعداد کل کاراکترهای متن بدون کاراکتر مورد نظر خواهد بود. برای شمارش تعداد کاراکتر خاصی (حروف،فاصله بین کلمات (space)، اعداد و اعراب ( ِ ُ َ ) و موارد این چنینی) در متن، از ترکیب دو تابع متنیLEN وSUBSTITUTE استفاده می شود.

بیشتر بخوانید