Skip to main content

نامگذاری محدوده (Named Range) در اکسل

محدوده نامگذاری شده (Named Range) به یک یا محدوده ای از سلول ها اشاره دارد که با یک عبارت نام گذاری شده اند. استفاده از روش نامگذاری محدوده در فرمول ها، درک و فهم آن را ساده کرده و تسریع می بخشد.

بیشتر بخوانید