Skip to main content

کاربرد تابع IF در اکسل

زمانی که بخواهیم عملی در صورت برقرار بودن یا نبودن شرایط خاصی انجام پذیرد از تابع IF استفاده می شود. برای مثال در صورتی که میزان فروش کارمندی از 20 میلیون بیشتر باشد،15 درصد و اگر کمتر باشد 10 درصد پاداش تعلق بگیرد. برای بررسی شرط های بیشتر می توان تابع IF را با توابع منطقی همچون AND و OR ترکیب نموده و یا از شرط های تودرتو (Nested IF) یا چندگانه استفاده کرد.

بیشتر بخوانید