کاربرد تابع IF در اکسل

زمانی که بخواهیم عملی در صورت برقرار بودن یا نبودن شرایط خاصی انجام پذیرد از تابع IF استفاده می شود. برای مثال در صورتی که میزان فروش کارمندی از 20 میلیون بیشتر باشد،15 درصد و اگر کمتر باشد 10 درصد پاداش تعلق بگیرد. برای بررسی شرط های بیشتر می توان تابع IF را با توابع منطقی همچون AND و OR ترکیب نموده و یا از شرط های تودرتو (Nested IF) یا چندگانه استفاده کرد.

بیشتر بخوانید