Skip to main content

کاربرد تابع CHAR در اکسل

تابع CHAR یک کاراکتر بخصوص را با دادن کد معتبر کاراکتر، نمایش می دهد. از این تابع برای درج کاراکتر در فرمول ها استفاده شود که وارد کردن آن ها به طور مستقیم مشکل یا غیر ممکن است. برای مثال برای کاراکتر جداکننده خط (Line Break) از CHAR(10) استفاده می شود.

بیشتر بخوانید

کاربرد تابع SEARCH در اکسل

از این تابع برای پیدا کردن شماره یک کاراکتر، کلمه یا کلمات خاص در کلمه یا متن مورد نظر استفاده می شود. به این صورت که تابع SEARCH از ابتدای کلمه یا متن شروع به شمارش کرده و شماره اولین کاراکتری که با کاراکتر موردنظر مطابقت داشته باشد را برمی گرداند.

بیشتر بخوانید

کاربرد تابع TRIM در اکسل

از تابع TRIM برای حذف فضاهای خالی (Space) اضافی در ابتدا و انتهای کلمات استفاده می شود. به طور معمول در متن، هر دو کلمه با یک فاصله (Space) از هم جدا می شوند، در صورتی که بیش یک فاصله ایجاد شده باشد تابع TRIM آن ها را حذف خواهد کرد. این تابع بخصوص زمانی که اطلاعات را از منابع دیگر به اکسل وارد می کنید و Space های اضافی ناخواسته ایجاد می شوند، کاربرد زیادی دارد.

بیشتر بخوانید

شمارش تعداد کلمات در متن با اکسل

تعداد کلمات موجود در یک متن برابر با تعداد فاصله های (Space) بین کلمات در متن بعلاوه 1 خواهد بود. برای شمارش تعداد کلمات موجود در یک متن، از ترکیب توابع متنی LEN ، SUBSTITUTE و TRIM استفاده می شود.

بیشتر بخوانید