Skip to main content

کاربرد تابع TRIM در اکسل

از تابع TRIM برای حذف فضاهای خالی (Space) اضافی در ابتدا و انتهای کلمات استفاده می شود. به طور معمول در متن، هر دو کلمه با یک فاصله (Space) از هم جدا می شوند، در صورتی که بیش یک فاصله ایجاد شده باشد تابع TRIM آن ها را حذف خواهد کرد. این تابع بخصوص زمانی که اطلاعات را از منابع دیگر به اکسل وارد می کنید و Space های اضافی ناخواسته ایجاد می شوند، کاربرد زیادی دارد.

بیشتر بخوانید

شمارش تعداد کلمات در متن با اکسل

تعداد کلمات موجود در یک متن برابر با تعداد فاصله های (Space) بین کلمات در متن بعلاوه 1 خواهد بود. برای شمارش تعداد کلمات موجود در یک متن، از ترکیب توابع متنی LEN ، SUBSTITUTE و TRIM استفاده می شود.

بیشتر بخوانید