Skip to main content

کاربرد وایدکارد (Wildcards) در اکسل

وایدکارد ها (Wildcards) کاراکترهایی هستن که قابلیت های خاصی را به توابع هنگام کار با مقادیر متنی می دهند. در اکسل تنها از 3 کاراکتر (? * ~) در فرمول ها می توان استفاده نمود و تنها برای مقادیر متنی به کار می روند.

بیشتر بخوانید

کاربرد تابع COUNTIF در اکسل

از تابع COUNTIF برای شمارش مقادیر یک محدوده با در نظر گرفتن یک شرط استفاده می شود. از این تابع می توان برای شمارش مقادیری همچون تاریخ،اعداد،متن و .. که شرایط خاصی دارند استفاده کرد. تابع COUNTIF از عملگرهای منطقی (logical operators) >,<,<>,= و ویلدکارد (wildcards)* و ? نیز پشتیبانی می کند.

بیشتر بخوانید

کاربرد تابع MATCH در اکسل

از تابع MATCH برای تعیین موقعیت یک عبارت (حروف،کلمه، اعداد و …) در یک سطر، ستون و یا یک جدول استفاده می شود. با این تابع می توان موقعیت مقدار مورد نظر و یا مقادیر نزدیک به مقدار مورد نظر را به دست آورد. همچنین از ویلدکارد(wildcards) * و ? نیز پشتیبانی می کند. با ترکیب این تابع با تابع INDEX می توان خود مقادیر را نیز به دست آورد.

بیشتر بخوانید