تابعهدفآرگومان (ها)
توابع منطقی - Logical Functions
ANDبررسی چند شرط به صورت همزمانlogical1,logical2, …
IFانجام عملی در صورت وجود یا عدم وجود شرایط خاصlogical_test,value_if_true,value_if_false
IFERRORکنترل خطاهاvalue,value_if_error

 توابع مرجع - Lookup & Reference 

INDEXدریافت اطلاعات از یک محدوده یا جدول با استفاده از شماره سطر و ستونarray,row_num,column_num
MATCHبدست آوردن موقعیت یک آیتم در یک محدودهlookup_value,lookup_array,match_type
توابع متنی - Text Functions
CHARاستفاده از کارکترهای خاص در فرمول هاnumber
LENشمارش تعداد کارکترهای متنtext
SEARCHپیدا کردن موقعیت یک کاراکتر، کلمه یا ... در متنfind_text,within_text,start_num
SUBSTITUTEجایگزین کردن یک کاراکتر،کلمه یا ... با کاراکتر یا کلمه دیگر در متنtext,old_text,new_text,instance_num
TRIMحذف فاصله های اضافی موجود در متنtext
توابع ریاضی - Math & Trig Functions
MDETERMمحاسبه دترمینان ماتریسarray
SUMمحاسبه جاصل جمع مجموعه ای از مقادیرnumber1,number2,...
توابع آماری - Statistical Functions
AVERAGEمحاسبه میانگین حسابیnumber1,[number2],…
COUNTIFشمارش مقادیر یک محدوده با در نظر گرفتن یک شرطrange,criteria
فهرست