از تابع AVERAGE برای محاسبه میانگین حسابی استفاده می شود. این تابع تا 255 آرگومان را پشتیبانی می کند، آرگومان­ ها می توانند اعداد، یک یا چند سلول، یک یا چند محدوده و یا محدوده نام گذاری شده ( Named Range) باشد.

فرمت کلی تابع AVERAGE

=AVERAGE(number1,[number2],…)

آرگومان های تابع AVERAGE

1: number1                  عدد، سلول، محدوده و یا نام محدوده اول

2: [number2]                (اختیاری)عدد، سلول، محدوده و یا نام محدوده دوم

3: …             عدد، سلول، محدوده و یا نام محدوده های دیگر، حداثر تا 255 مورد (اختیاری)

برای مثال در تصویر بالا متوسط درآمد و هزینه 6 ماهه اول سال با استفاده از تابع AVERAGE به ترتیب در سلول های F5 و F8 محاسبه شده است(محدوده B5:B10 به نام هزینه نامگذاری شده است):

1: =AVERAGE(C5:C10)

2: =AVERAGE(هزینه)

محاسبه دستی میانگین

میانگین حسابی مجموعه ای از اعداد برابر است با مجموع آن اعداد تقسیم بر تعداد کل اعداد مجموعه است.اکسل نیز همین کار را انجام می دهد یعنی ابتدا تمامی اعداد وارد شده در تابع AVERAGE با هم جمع کرده و بر تعداد آن ها تقسیم می کند. این عملیات را می توان به صورت دستی با استفاده از توابع SUM و COUNT انجام داد:

=SUM(C5:C10) / COUNT(C5:C10)    محاسبه دستی میانگین

ورودی های تابع AVERAGE

ورودی های تابع AVERAGE می تواند اعداد، یک یا چند سلول، محدوده، محدوده نام گذاری شده و یا ترکیبی از آن ها باشد، به مثال های ذیل دقت کنید (List محدوده نامگذاری شده است):

1: =AVERAGE(5,10,14,20)

2: =AVERAGE(A1:A10)

3: =AVERAGE(List)

4: =AVERAGE(5,10,List)

5: =AVERAGE(A1:A10,14,20)

6: =AVERAGE(List,5,10,A1:10)

نکاتی در خصوص تابع AVERAGE

  1. در صورتی که در محدوده انتخابی مقدار صفر0 وجود داشته باشد،تابع AVERAGE آن را در محاسبه میانگین لحاظ می کند. اگر می خواهید مقادیر صفر0 را در محاسبات حذف کنید یا شروط خاص دیگری را در محاسبه میانگین در نظر بگیرید از توابع AVERAGEIF یا AVERAGEIFS استفاده کنید.
  2. تابع AVERAGE متن، مقادیر منطقی و اعدادی که با فرمت متنی وارد شده اند را در محاسبه میانگین لحاظ نمی کند. درصورتی که می خواهید این مقادیر نیز محاسبه گردند از تابع AVERAGEA استفاده کنید.
  3. اگر ورودی های تابع شامل خطا (!N/A ، #VALUE# و ..) باشد، تابع AVERAGE  همان خطا را به عنوان خروجی نشان می دهد. برای کنترل این خطاها می توانید از تابع AGGREGATE استفاده کنید.
  4. تابع AVERAGE سلول های خالی و حاوی مقادیر متنی را در محاسبه میانگین لحاظ نمی کند.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست