از تابع COUNTIF برای شمارش مقادیر یک محدوده با در نظر گرفتن یک شرط استفاده می شود. از این تابع می توان برای شمارش مقادیری همچون تاریخ،اعداد،متن و .. که شرایط خاصی دارند استفاده کرد. تابع COUNTIF از عملگرهای منطقی (logical operators) >,<,<>,=  و وایلدکارد (wildcards)*  و ? نیز پشتیبانی می کند.

فرمت کلی تابع COUNTIF

=COUNTIF(range,criteria)

آرگومان های تابع COUNTIF

1: range                محدوده مورد نظر جهت شمارش

2: criteria             شرطی که با توجه به آن مقادیر شمارش شوند

برای مثال در تصویر بالا جهت محاسبه تعداد محصول با موجودی کمتر از 12 از تابع COUNTIF به صورت ذیل استفاده می شود:

=COUNTIF(B6:B13,”<12″)

و یا برای شمارش تعداد محصول A در ستون “نوع محصول” تابع COUNTIF به صورت ذیل به کار می رود:

=COUNTIF(D6:D13,”A”)

دابل کوتیشن (” “) در آرگومان شرط (criteria)

به طور معمول مقادیر متنی هنگام استفاده در توابع می بایست در داخل دابل کوتیشن (” “) قرار بگیرند و برای مقادیر عددی نیازی نیست. اما در صورتی که اعداد به طور مستقیم همراه با عملگرهای منطقی مورد استفاده قرار گیرند، میابست در داخل دابل کوتیشن (” “) قرار بگیرند. به مثال های ذیل دقت کنید.

1: =COUNTIF(D6:D13,50)  //  شمارش مقادیر برابر 50

2: =COUNTIF(D6:D13,”>50″)  //  شمارش مقادیر بزرگتر از 50

3: =COUNTIF(D6:D13,”abc”)  //  abc شمارش مقادیر برابر

نکته: تابع COUNTIF به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست (not case-sensitive).

درصورتی که مقدارمورد استفاده در شرط از سلول دیگری دریافت شود، می بایست از عملگر & (concatenation) استفاده شود. برای نمونه در تصویر بالا در سلول G9 تابع COUNTIF تعداد محصولات با موجودی بیشتر از مقدار سلول G8 (در این مثال مقدار 10) را نشان می دهد:

=COUNTIF(B6:B13,”>”&G8)

دقت نمایید که تنها عملگر منطقی (<) در داخل دابل کوتیشن قرار گرفته است.

از کاراکترهای وایلدکارد (wildcards) علامت سوال (؟) و ستاره (*) نیز می توان در آرگومان شرط (Criteria) استفاده کرد. علامت * به معنای یک یا بیشتر از یک کاراکتر و علامت ؟ جایگزین تمام کاراکترها می باشد. به مثال های ذیل دقت کنید:

1: =COUNTIF(A1:A10,”????”) // شمارش تمامی سلول های دارای 4 کاراکتر

2: =COUNTIF(A1:A10,”???d”) //  d شمارش سلول های دارای 4 کاراکتر منتهی به حرف

3: =COUNTIF(A1:A10,”ab*”) //  ab شمارش مقادیرآغاز شده با حروف

4: =COUNTIF(A1:A10,”*d”) //      d  شمارش مقادیر منتهی به حرف

اگر بخواهید خود کارکترهای * و ؟ را در مقادیر جست و جو نمایید می بایست قبل از آن ها از علامت ( ~ ) استفاده کنید:

 =COUNTIF(A1:A10,”???~?”)  //  شمارش مقادیر داری 4 کاراکتر منتهی به ؟

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست