کاربرد تابع IFERROR در اکسل

از تابع IFERROR برای کنترل خطاها در اکسل استفاده می شود. با تابع IFERROR می توانید برای توابع یا فرمول های مورد استفاده در صورتی که منجر به خطاهای ذیل می شوند، یک مقدار(تابع یا فرمول) جایگزین تعیین نمایید.

#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? or #NULL

فرمت کلی تابع IFERROR :

=IFERROR(value,value_if_error)

آرگومان های تابع IFERROR :

1: value : مقدار، تابع یا توابع و فرمول مورد نظر

2: value_if_error : مقدار یا فرمولی که در صورت بروز خطا نمایش یا اجرا می شود

برای مثال در تصویر بالا برای محاسبه متوسط هزینه هر واحد (هزینه تقسیم بر تعداد)، در مورد سوم از آنجا که تقسیم هر عدد برصفر مقداری تعریف نشده است لذا با خطای !0/DIV# مواجهه می شویم. بنابراین برای کنترل این خطا از تابع IFERROR به صورت ذیل استفاده می کنیم.

1: value : B6/C6

2: value_if_Error : 0

3: =IFERROR(B6/C6;0)

در این مثال در صورت بروز خطا، تابع مقدار 0 را نمایش می دهد.

مطالب پر بازدید :

کاربرد تابع INDEX در اکسل
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست