کاربرد تابع MDETERM (دترمینان ماتریس) در اکسل

دترمینان (Determinant) اطلاعاتی در مورد ماتریس به دست می دهد که در سیستم های معادلات خطی، یافتن معکوس ماتریس و همچنین در معادلات دیفرانسیل و انتگرال و…کاربرد داشته و روش های متعددی برای محاسبه آن وجود دارد. در اکسل از تابع MDETERM برای محاسبه دترمینان ماتریس استفاده می شود.

فرمت کلی تابع MDETERM :

=MDETERM(array)

آرگومان تابع MDETERM :

1: array :       محدوده شامل ماتریس مورد نظر

برای مثال در تصویر بالا جهت محاسبه دترمینان ماتریس 3*3  در سلول I9 از تابع MDETERM به صورت ذیل استفاده می شود:

1: =MDETERM(B9:D11)

نکات تابع MDETERM

1-  دترمینان تنها برای ماتریس مربعی (ماتریس دارای تعداد سطر و ستون برابر) محاسبه می شود. لذا درصورتی که محدوده انتخابی دارای تعداد سطر ستون برابر نباشد با خطای !value# مواجهه می شوید.

2- اگر محدوده انتخابی حاوی سلول خالی باشد تابع MDETERM  خطای !value# را نشان می دهد.

3- مقادیر ورودی تابع می تواند به صورت محدوده و یا مستقیما وارد شود. برای مثال {1,2;4,5}

مطالب پر بازدید :

کاربرد تابع AVERAGE در اکسل
کاربرد تابع SEARCH در اکسل
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست