دترمینان (Determinant) اطلاعاتی در مورد ماتریس به دست می دهد که در سیستم های معادلات خطی، یافتن معکوس ماتریس و همچنین در معادلات دیفرانسیل و انتگرال و…کاربرد داشته و روش های متعددی برای محاسبه آن وجود دارد. در اکسل از تابع MDETERM برای محاسبه دترمینان ماتریس استفاده می شود.

فرمت کلی تابع MDETERM 

=MDETERM(array)

آرگومان تابع MDETERM 

array : محدوده شامل ماتریس مورد نظر

برای مثال در تصویر بالا جهت محاسبه دترمینان ماتریس 3*3  در سلول I9 از تابع MDETERM به صورت ذیل استفاده می شود:

=MDETERM(B9:D11)

نکاتی در مورد تابع MDETERM 

1-  دترمینان تنها برای ماتریس مربعی (ماتریس دارای تعداد سطر و ستون برابر) محاسبه می شود. لذا درصورتی که محدوده انتخابی دارای تعداد سطر ستون برابر نباشد با خطای !value# مواجهه می شوید.

2- اگر محدوده انتخابی حاوی سلول خالی باشد تابع MDETERM  خطای !value# را نشان می دهد.

3- مقادیر ورودی تابع می تواند به صورت محدوده و یا مستقیما وارد شود. برای مثال {1,2;4,5}

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست