از این تابع برای پیدا کردن شماره یک کاراکتر، کلمه یا کلمات خاص در کلمه یا متن مورد نظر استفاده می شود. به این صورت که تابع SEARCH از ابتدای کلمه یا متن شروع به شمارش کرده و شماره اولین کاراکتری که با کاراکتر موردنظر مطابقت داشته باشد را برمی گرداند.

فرمت کلی تابع SEARCH

=SEARCH(find_text,within_text,start_num)

آرگومان های تابع SEARCH

1: find_text                  کاراکتر، کلمه یا کلمات موردنظر

2: within_text              متنی که کاراکتر یا کلمه موردنظر در آن جست و جو شود

3: start_num               شماره کاراکتری که جست و جو از آن به بعد آغاز می شود

برای مثال در تصویر بالا با استفاده از تابع SEARCH شماره کاراکتر ” ” در متن ستون عنوان نمایندگی مشخص شده است:

=SEARCH(“-“,D5,1)

کاربرد تابع SEARCH در کنار سایر توابع همچون MID بسیار بیشتر خواهد بود. برای نمونه در مثال قبل فرض کنید می خواهید کد نمایندگی ها را در ستون جداگانه ای داشته باشید. اینکار با ترکیب توابع SEARCH و MID به راحتی امکان پذیر است.همانطور که مشاهده می کنید کد نمایندگی ها در ستون عنوان نمایندگی (تصویر بالا) بعد ازکاراکتر “ ” قرار دارند. بنابراین از تابع SEARCH برای تعیین شماره کاراکتر ” ” استفاده کرده و با قرار دادن آن در تابع MID  کد نمایندگی را استخراج می کنیم. فرمول مورد استفاده در سلول B5 به صورت ذیل می باشد:

//// ” – ” تعیین شماره کاراکتر ////

1: find_text     “-“

2: within_text D5

3: start_num   1 جست و جو از ابتدای متن

4:

5: =SEARCH(“-“,D5,1)

6:

////استخراج کد نمایندگی ////

7: =MID(D5,SEARCH(“-“,D5,1)+1,4)

نکاتی در مورد تابع SEARCH

  1. در متون لاتین شمارش کاراکترها از سمت چپ و در متون فارسی از سمت راست شروع می شود.
  2.  فاصله بین کلمات (space)، اعداد و اعراب ( ِ ُ  َ ) و موارداین چنینی به عنوان  یک کاراکتر در نظر گرفته می شوند.
  3. این تابع برخلاف تابع FIND در متون لاتین به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.
  4. در صورتی که بجای کاراکتر کلمه یا کلماتی موردنظر باشد، این تابع شماره اولین کاراکتر کلمه مورد نظر را برمی گرداند.
  5. در صورتی که کاراکتر موردنظر در متن وجود نداشته باشد خروجی تابع خطای VALUE# خواهد بود.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست