از تابع SUBSTITUTE برای جایگزین کردن بخشی از یک متن با متن جدید دیگر (کلمه، کلمات، عبارت و یا هر کاراکتر مورد نظر) استفاده می شود.

فرمت کلی تابع SUBSTITUTE

 =SUBSTITUTE(text,old_text,new_text,instance_num)

آرگومان های تابع SUBSTITUTE

1: text                 متن، کلمه و یا سلول مورد نظر

2: old_text         کلمه،کلمات یا هر کاراکتری که قرار است کلمه،کلمات یا کاراکتر جدید جایگزین آن شود

3: new_text        کلمه،کلمات یا کاراکتر جدید

4: instance_num   شماره کاراکتری که مقدار جدید جایگزین آن شود

تعیین مقدار برای آرگومان instance_num اختیاری است و در صورت خالی گذاشتن آن new_text  جایگزین تمام کلمات  old_text در متن می شود و با در نظر گرفتن مثلا عدد 1 برای این آرگومان،  new_text تنها جایگزین اولین old_text و با در نظر گرفتن عدد 3 جایگزین سومین old_text در متن می شود.

برای مثال فرض کنید لیستی شامل شماره تماس مشتریان همانند تصویر بالا را در اختیار دارید و می خواهید بجای رقم 0 ابتدای شماره ها، کد کشور یعنی  98+ را اضافه نمایید. برای نمونه در سلول E7  عبارت 98+ به شماره تماس سوم با استفاده از تابع  SUBSTITUTE اضافه می شود:

1: text: B7       

2: old_text: 0

3: new_text: “+98”

4: instance_num: 1

5: =SUBSTITUTE(B7,0,”+98″,1)

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست