از تابع SUM در اکسل برای محاسبه حاصل جمع مجموعه ای از مقادیر استفاده می شود. این مقادیر می توانند اعداد، آدرس سلول ها، محدوده ها، آرایه ها و هر نوع ترکیبی از این مقادیر باشد. این تابع تا 255 آرگومان را پشتیبانی می کند.

فرمت کلی تابع SUM

=SUM(number1,number2,…)

آرگومان های تابع SUM

number1 :                    اولین مقدار جهت محاسبه حاصل جمع

number2 :                    دومین مقدار جهت محاسبه حاصل جمع (اختیاری)         

number3 :                    سومین مقدار جهت محاسبه حاصل جمع (اختیاری)

برای مثال در تصویر بالا جهت محاسبه مجموع کل هزینه ها از تابع SUM در سلول C6 به صورت ذیل استفاده می کنیم:

=SUM(D5:D9)               // =1030

حتما نیاز نیست که مقادیر انتخابی در کنار یکدیگر باشند برای مثال جهت محاسبه مجموع تعداد محصولات الف،ج و ل تابع SUM به صورت ذیل خواهد بود:

=SUM(F5,F7,F9)        // =16

چند نکته:

  • تابع SUM به طور خودکار مقادیر متنی و سلول های خالی را در محاسبه لحاظ نمی کند.
  • اگر در محدوده انتخابی خطایی وجود داشته باشد تابع SUM همان خطا را نمایش می دهد.
  • تابع AGGREGATE می تواند حاصل جمع  مقادیر را بدون درنظر گرفتن خطاهای مجود محاسبه کند.
  • تابع SUM تا 255 آرگومان را پشتیبانی می کند.
  • برای محاسبه حاصل جمع با درنظر گرفتن یک یا چند شرط از توابع SUMIF و SUMIFS استفاده کنید.
فهرست