از تابع TRIM برای حذف فضاهای خالی (Space) اضافی در ابتدا و انتهای کلمات استفاده می شود. به طور معمول در متن، هر دو کلمه با یک فاصله (Space) از هم جدا می شوند، در صورتی که بیش یک فاصله ایجاد شده باشد تابع TRIM آن ها را حذف خواهد کرد. این تابع بخصوص زمانی که اطلاعات را از منابع دیگر به اکسل وارد می کنید و Space های اضافی ناخواسته ایجاد می شوند، کاربرد زیادی دارد.

فرمت کلی TRIM

=TRIM(text)

آرگومان تابع TRIM

text : متن، کلمه و یا سلول مورد نظر

برای مثال در تصویر بالا، متن سلول C5 را در نظر بگیرید که دارای فضاهای خالی اضافی است، می خواهیم در سلول C6 این فضاهای اضافی را با تابع TRIM  حذف کنیم:

=TRIM(C5)

برای درک بهتر کاربرد تابع TRIM تعداد کاراکترهای متن قبل و بعد از بکارگیری تابع TRIM با استفاده از تابع LEN حساب شده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست