1

مثال از کاربرد توابع در حل مسایل مختلف به همراه توابع مورد استفاده در جدول ذیل ارایه شده است. در صورتی که مورد یا مساله ای مورد نظر خود را پیدا نکردید می توانید آن را در بخش پرسش و پاسخ مطرح نمایید.

فهرست