توابع اکسل

1

مورد از توابع اکسل به تفکیک گروهبندی های خود برنامه اکسل در جدول ذیل به همراه آرگومان های توابع و توضیح مختصری از کاربرد آن ارایه شده است. آرگومان های ضروری نیز به صورت پررنگ مشخص شده اند. برای پیدا کردن هر تابع قسمتی از نام یا کاربرد آن را در کادر جست و جو وارد نمایید.

توابع اکسل
تابعهدفآرگومان (ها)
توابع منطقی - Logical Functions
ANDبررسی چند شرط به صورت همزمانlogical1,logical2, …
IFانجام عملی در صورت وجود یا عدم وجود شرایط خاصlogical_test,value_if_true,value_if_false
IFERRORکنترل خطاهاvalue,value_if_error
توابع مرجع - Lookup & Reference
INDEXدریافت اطلاعات از یک محدوده یا جدول با استفاده از شماره سطر و ستونarray,row_num,column_num
MATCHبدست آوردن موقعیت یک آیتم در یک محدودهlookup_value,lookup_array,match_type
توابع متنی - Text Functions
CHARاستفاده از کارکترهای خاص در فرمول هاnumber
LENشمارش تعداد کارکترهای متنtext
SEARCHپیدا کردن موقعیت یک کاراکتر، کلمه یا ... در متنfind_text,within_text,start_num
SUBSTITUTEجایگزین کردن یک کاراکتر،کلمه یا ... با کاراکتر یا کلمه دیگر در متنtext,old_text,new_text,instance_num
TRIMحذف فاصله های اضافی موجود در متنtext
UNICHARنمایش کاراکتر بخصوص با استفاده از شماره یونیکد (Unicode)number
UNICODEپیدا کردن شماره یونیکد (Unicode) کاراکتر مورد نظرtext
UPPERتبدیل تمامی حروف متن به حروف بزرگtext
VALUEتبدیل مقادیر متنی به عددیtext
توابع ریاضی - Math & Trig Functions
MDETERMمحاسبه دترمینان ماتریسarray
SUMمحاسبه جاصل جمع مجموعه ای از مقادیرnumber1,number2,...
توابع آماری - Statistical Functions
AVERAGEمحاسبه میانگین حسابیnumber1,[number2],…
COUNTIFشمارش مقادیر یک محدوده با در نظر گرفتن یک شرطrange,criteria
فهرست