بلاگ

کاربرد تابع MDETERM در اکسل
تابع MDETERM در اکسل
0
117
کاربرد تابع AVERAGE در اکسل
تابع AVERAGE در اکسل
0
111
کاربرد تابع TRIM در اکسل
تابع TRIM در اکسل
0
75
شمارش تعداد کلمات در متن با اکسل
شمارش تعداد کلمات در متن با اکسل
کاربرد تابع IF در اکسل
تابع IF در اکسل
0
160
کاربرد وایدکارد Wildcard در اکسل
وایدکارد (Wildcard) در اکسل
0
654
کاربرد تابع LEN در اکسل
تابع LEN در اکسل
0
83
کاربرد تابع substitute در اکسل
تابع SUBSTITUTE در اکسل
0
85