توابع متنی (Text Functions)

تابع UNICHAR در اکسل
تابع UNICHAR در اکسل
0
6
تابع UNICODE در اکسل
تابع UNICODE در اکسل
0
4
تابع UPEER در اکسل
تابع UPPER در اکسل
0
5
تابع VALUE در اکسل
تابع VALUE در اکسل
0
7
کاربرد تابع CHAR در اکسل
تابع CHAR در اکسل
0
75
کاربرد تابع SEARCH در اکسل
تابع SEARCH در اکسل
0
43
کاربرد تابع TRIM در اکسل
تابع TRIM در اکسل
0
21
کاربرد تابع LEN در اکسل
تابع LEN در اکسل
0
16
فهرست