توابع اکسل (Excel Functions)

کاربرد تابع CHAR در اکسل
تابع CHAR در اکسل
0
594
کاربرد تابع SEARCH در اکسل
تابع SEARCH در اکسل
0
264
کاربرد تابع MDETERM در اکسل
تابع MDETERM در اکسل
0
149
کاربرد تابع AVERAGE در اکسل
تابع AVERAGE در اکسل
0
179
کاربرد تابع TRIM در اکسل
تابع TRIM در اکسل
0
95
کاربرد تابع IF در اکسل
تابع IF در اکسل
0
236
کاربرد تابع LEN در اکسل
تابع LEN در اکسل
0
107
کاربرد تابع substitute در اکسل
تابع SUBSTITUTE در اکسل
0
119